Email icon info@duos.sk
 • Kontaktujte nás mailom 24/7.
 • Odpovieme vám určite do 24 hodín.
Vyhľadávam
Prosím zadajte hľadanú frázu
Značky
(
)
Produkty
(
)

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov


Článok I.
Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Luxury Eyewear SK, s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto, (ďalej len: "prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: poštová adresa: Dunajská 3, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto, email: info@duos.sk

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

Článok II.
Zdroje spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel spracovania
 osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky, tieto sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
b) oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa pre doručovanie, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

Článok III.
Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Článok IV.
Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy, osoby  zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do krajín mimo Európskej Únie alebo medzinárodnej organizácii. 

Článok V.
Práva dotknutej osoby - Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov,
 • právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 • právo na prenosnosť údajov, (t.j. získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov),
 • právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
Článok VI.
Osobitné ustanovenia
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VII.
Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

Kotaktný formulár