Email icon info@duos.sk
 • Kontaktujte nás mailom 24/7.
 • Odpovieme vám určite do 24 hodín.
Vyhľadávam
Prosím zadajte hľadanú frázu
Značky
(
)
Produkty
(
)

Vrátenie a reklamácia tovaru

Aké sú všeobecné podmienky na vrátenie tovaru (reklamačný poriadok)?

REKLAMAČNÝ PORIADOK 
spoločnosti Luxury Eyewear SK, s.r.o.
www.duos.sk 

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný za účelom vybavovania reklamácií v spoločnosti Luxury Eyewear SK, s.r.o. v súlade s § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúcim je obchodná spoločnosť Luxury Eyewear SK, s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 811 08 Bratislava, IČO: 50 322 729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 111454/B.

1.2 Tento reklamačný poriadok sa uplatňuje vo všetkých prevádzkach predávajúceho, ktorými sú: (i) predajňa DUOS v obchodnom centre EUROVEA, Pribinova 8, 811 09 Bratislava (ďalej len „predajňa“) a (ii) internetový obchod www.duos.sk (ďalej len „eshop“).

1.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov spoločnosti: Luxury Eyewear SK, s.r.o.
Sídlo: Dunajská 3, 811 08 Bratislava 
– mestská časť Staré mesto
Tel. kontakt: +421 919 368 390
Email: info@duos.sk

1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom eshopu odošle elektronický formulár s objednávkou produktu/ov alebo ktorá uskutoční nákup produktu/ov na predajni.

1.5 Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim. 

1.6 Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb poskytovaných kupujúcemu, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Článok 2
Všeobecné ustanovenia

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 

2.3 Záručná doba je 24 mesiacov. 

2.4 Pre uplatnenie záruky je nevyhnutné predávajúcemu predložiť daňový doklad (faktúru alebo pokladničný blok), ktorý slúži ako záručný list, ostatnú k tovaru priloženú dokumentáciu ako aj reklamovaný tovar.

2.5 Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neprimeraným zaobchádzaním s tovarom alebo tiež na vady vzniknuté z dôvodu vyššej moci.


Článok 3
Postup vybavovania reklamácií

3.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

3.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

3.4 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

3.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

3.6 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 


3.7 V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu nasledovnými spôsobmi:

a) pri zakúpení tovaru priamo v predajni DUOS v EUROVEA môže kupujúci uplatniť reklamáciu 
(i) osobne v predajni DUOS v EUROVEA alebo 
(ii) písomne na korešpondenčnej adrese sídla predávajúceho Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava,

b) pri objednaní tovaru z eshopu predávajúceho, môže kupujúci uplatniť reklamáciu 
(i) písomne na adrese sídla predávajúceho: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava Bratislava alebo 
(ii) elektronickou poštou, emailom na adrese info@duos.sk.

3.8 Lehota na uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3.9 Z uplatnenej reklamácie musí byť zrejmé najmä:
označenie kupujúceho (u fyzických osôb meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu; u právnických osôb názov, sídlo a IČO),
predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha,
označenie prevádzky predávajúceho,
dátum a podpis kupujúceho (podpis iba v prípade, ak sa reklamáciu uplatňuje písomne).

3.10 Spoločne s reklamáciou je potrebné predávajúcemu predložiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie.  

3.11 Náklady na doručenie tovaru určeného na reklamáciu predávajúcemu znáša kupujúci. 

3.12 Za škodu na tovare spôsobenú nevhodným zabalením alebo nevhodnou prepravou predávajúci nezodpovedá. 

Článok 4
Lehoty

4.1 Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.2 Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
pri poštových/kuriérskych zásielkach – deň doručenia reklamácie predávajúcemu,
pri osobnom doručení – dátum, ktorý potvrdí predávajúci pri osobnom doručení reklamácie,
pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty (email) predávajúceho.

4.3 Deň začatia reklamačného konania podľa bodu 4.2 nenastane skôr, ako je reklamovaný tovar spolu s príslušnou dokumentáciou doručený predávajúcemu.

4.4 Ak si kupujúci  uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4.5 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu  kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

4.6 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

4.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.8 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

4.9 Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od doručenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


Článok 5
Alternatívne riešenie sporu

5.1 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo, prípadne na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

5.2 Návrh podáva kupujúci na príslušný orgán riešenia alternatívnych sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 
(https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Takýto návrh možno podať v listinnej forme, elektronickej forme alebo ústne prostredníctvom zápisnice. Návrh má obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, jeho adresu, elektronický kontakt, telefonický kontakt, presné označenie predávajúceho, úplný zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

5.3 Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov, subjekt oznámi obom stranám začatie alternatívneho riešenia sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov. Bližší postup alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.4 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  


Článok 6
Záver

6.1 Ostatné právne vzťahy medzi   predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

6.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.

Ako môžem reklamovať okuliare?

Pre reklamáciu tovaru postupujte prosím nasledovne:

 1. Zabaľte okuliare do pôvodného balenia -  produkt zabaľte v pôvodnom stave do originálneho balenia so všetkými doplnkami.

 2. Stiahnite a vyplňte formulár, pribaľte ho k zásielke -  stiahnuť formulár môžete kliknutím na tento link. 

 3. Pošlite produkt na našu adresu -  produkt odošlite na nasledovnú adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava , Slovenská republika

 4. Počkajte na odpoveď - hneď ako nám príde zaslaný produkt, naši zamestnanci posúdia vzniknutú situáciu a obratom Vás budeme kontaktovať o ďašom postupe.

Ako môžem vrátiť okuliare?

Pre vrátenie tovaru postupujte prosím nasledovne:


 1. Zabaľte okuliare do pôvodného balenia -  produkt zabaľte v pôvodnom stave do originálneho balenia so všetkými doplnkami.

 2. Stiahnite a vyplňte formulár, pribaľte ho k zásielke -  stiahnuť formulár môžete kliknutím na tento link. 

 3. Pošlite produkt na našu adresu -  produkt odošlite na nasledovnú adresu: Luxury Eyewear SK, s.r.o., Dunajská 3, 811 08 Bratislava , Slovenská republika

 4. Počkajte na odpoveď - hneď ako nám príde zaslaný produkt, naši zamestnanci posúdia vzniknutú situáciu a obratom Vás budeme kontaktovať o ďašom postupe.

 5. Vrátime Vám peniaze - po skontrolovaní a následnej spätnej väzbe, Vám vrátime peniaze späť. Tento úkon trvá približne 2 - 7 pracovných dní.


Ak ste pri objednávke zvolili platbu na dobierku, tento poplatok Vám pri následnom vrátení objednávky nebude refundovaný.

Je možné požiadať o vrátenie peňazí za vyhotovené šošovky?

Keďže dioptrické, nedioptrické, klasické a slnečné šošovky sú vyrábané na mieru podľa individuálnych požiadaviek, vrátenie peňazí bez vážneho dôvodu nie je možné.

Kedy mi prídu peniaze za vrátený tovar?

Zo zákona nám plynie povinnosť uskutočniť vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy odstúpite od kúpnej zmluvy. Avšak, nie skôr, ako obdržíme vrátený produkt alebo potvrdenie o jeho odoslaní.

Všeobecné informácie o vrátení tovaru

Koľko dní má zákazník na vrátenie tovaru?

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od doručenia tovaru.

Za koľko dní sa vrátia peniaze po spracovaní vratky?

Zo zákona nám plynie povinnosť uskutočniť vrátenie peňazí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy odstúpite od kúpnej zmluvy. Avšak, nie skôr, ako obdržíme vrátený produkt alebo potvrdenie o jeho odoslaní. Štandardne po skontrolovaní a následnej spätnej väzbe, Vám vrátime peniaze späť. Tento úkon trvá približne 2 - 7 pracovných dní.

Je účtovaný poplatok za vrátenie tovaru? (restocking fee)

Nie, neúčtujeme žiadny extra poplatok za vrátenie tovaru. Náklady na prepravu ale znáša kupujúci na vlastné náklady.

Kto platí za dopravu pri vrátení tovaru?

Náklady na doručenie tovaru určeného na reklamáciu predávajúcemu znáša kupujúci.

Ako postupovať v prípade, že zákazník chce zrušiť objednávku alebo mu tovar prišiel poškodený?

Zákazník má pravo zrušiť objednávku a požiadať o vrátenie peňazí v lehote 14 dní od doručenia tovaru, bez udania dôvodov. V prípade, ak tovar prišiel poškodený, treba postupovať podľa návodu v bode "Ako môžem reklamovať okuliare?"

Koho môžem kontaktovať ohľadom vrátenia?

Kontaktovať nás môžete e-mailom na info@duos.sk  alebo telefonicky na +421 905 723 146.